Free Worldwide Shipping for orders over 50 EURO ≈ 56 USD
Cart 0

Κανονισμός διαγωνισμού

 

 Στοιχεία Διοργανώτριας

H επιχείρηση με την επωνυμία «Ψαρόπουλος Γιάννης» και το διακριτικό τίτλο «ArgusCollar», η οποία εδρεύει επί της οδού Αστεριάδη 74 στο δήμο Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 102530950, Δ.Ο.Υ. Καβάλας εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ιστοσελίδα trihes.gr (εφεξής καλούμενος ο «Συνεργάτης»).

 

 Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: "Κάνε like στο κολάρο της ArgusCollar και κέρδισέ το για το σκύλο σου"

 

Έπαθλα Διαγωνισμού:

 

1 Σετ κολάρο/βραχιόλι

 

1 Μπαντάνα

 

1 Παπιγιόν

 

Έναρξη διαγωνισμού:  13/09/2018

 

Λήξη διαγωνισμού:  12/10/2018

 

 

Προϋποθέσεις – Όροι διαγωνισμού:

Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν την σελίδα του διαγωνισμού trihes.gr για να εγγραφούν στον διαγωνισμό και στη συνέχεια να ψηφίσουν και να κοινοποιήσουν στα κοινωνικά τους δίκτυα ένα από τα τρία προϊόντα μας – όποιο τους αρέσει περισσότερο.

 

Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα κληρωθούν από ένας μεταξύ των ψηφησάντων του κάθε προϊόντος

 

Τα Δώρα αναφέρονται σε:

 

1) Τρία προϊόντα (ένα από το κάθε είδος αντικείμενο του διαγωνισμού).

 

Ο κάθε χρήστης συμμετέχει στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα Δώρα της Διοργανώτριας.

 

Αριθμός Νικητών: 3 νικητές, κάθε ένας θα λάβει και από ένα εκ των Δώρων

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο μέσο ή έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α).

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό με την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα trihes.gr και θα εγγράφεται στον διαγωνισμό. Στη συνέχεια θα ψηφίζει το προϊόν της αρεσκείας του και θα το κοινοποιεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επικοινωνία με τους νικητές θα πραγματοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρίσει ο χρήστης και το οποίο χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

 

 

Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητές μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία της κλήρωσης είναι η επομένη λήξης του Διαγωνισμού, ήτοι 13/10/2018, στα γραφεία της Διοργανώτριας.

Τα Δώρα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση που θα δηλώσουν στη Διοργανώτρια οι νικητές.

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της οριζόμενης από τη Διοργανώτρια.

Το Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές που ορίζονται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας των βασικών νικητών. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικό μέσο.

 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού (trihes.gr ) και στην ιστοσελίδα της της Διοργανώτριας arguscollar.gr/. Θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διοργανώτρια στους νικητές. Στην περίπτωση που οι νικητές ή κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθούν/εί το Δώρο ή τα Δώρα τους εντός 7 ημερών  ή ακυρωθεί η συμμετοχή του αντίστοιχο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλεί στον πρώτο κατά σειρά επιλεγμένο αναπληρωματικό χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και το τηλέφωνο των νικητών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν οι νικητές για τα Δώρα εγκαίρως.

 

 

Αποδοχή του Δώρου

Τα Δώρα θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή είτε με την επίδειξη στη Διοργανώτρια εταιρεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ είτε με τηλεφωνική επικοινωνία με το νικητή και ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του που είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Διοργανώτριας. Συγκεκριμένα, τα κουπόνια που θα δοθούν από τη Διοργανώτρια θα αποσταλούν στους νικητές με ηλεκτρονικό μέσο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στη Διοργανώτρια. Τα Δώρα του Συνεργάτη θα αποσταλούν με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι νικητές στη Διοργανώτρια. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή των Δώρων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού. Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή των Δώρων προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση των νικητών ή κάποιου από τους νικητές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκληθεί κατά σειρά ανάδειξης, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για όλους του αναπληρωματικούς νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση.

 

 

Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του/ων νικητή/ών για χρήση του/ων Δώρου/ων του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α απόλλυ(ν)ται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν προσέλθει/ουν ή δεν αποκριθεί/ούν ή προσερχόμενος/οι δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως

 

 

Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία.

 

 

Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα trihes.gr και στην ιστοσελίδα της της Διοργανώτριας arguscollar.gr/ με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 

 

Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

 

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 

Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα trihes.gr και την ιστοσελίδα της της Διοργανώτριας arguscollar.gr .

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@arguscollar.com

 

 

Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.